Wybierz miasto ZAMKNIJ


Wybierz kategorię ZAMKNIJ


Znaczenie terminów użytych w Regulaminie:

ADMINISTRATOR SERWISU - Firma " Vegas" Agnieszka Wojtera osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Ogrodowa 1, 78-230 Karlino  posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
NIP 672-140-77-81 , REGON 331406556

SERWIS – serwis prowadzony przez Firmę "Vegas" Agnieszka Wojtera w języku polskim, w ramach którego organizowana
jest sprzedaż Voucherów on-line o charakterze otwartym, na usługi i towary oferowane
przez Usługodawców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
sprzedaż bezpośrednio przez Usługodawców towarów i usług, działający pod domeną extradeal.com.pl

USŁUGA – usługa lub towar, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz posiadacza Vouchera,
oferowane przez Usługodawcę na zasadach opisanych w Ofercie Promocyjnej.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz która przeszła proces Rejestracji,
w wyniku którego utworzone zostało jej indywidualne Konto, tym samym uzyskała dostęp do usług
świadczonych przez Firmę "Vegas" w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

USŁUGODAWCA – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż Usługi na warunkach promocyjnych w ramach Serwisu.

OFERTA PROMOCYJNA – pochodząca od Usługodawcy oferta zamieszczona w Serwisie, dotycząca sprzedaży Voucherów,
które upoważniają do skorzystania z Usługi opisanej w Ofercie Promocyjnej,
zawierająca warunki i zasady skorzystania z usługi lub zakupu towaru.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z firmą "Vegas" oraz z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REKLAMODAWCA – podmiot, z którym została podpisana umowa o współpracy na świadczenie usług reklamowych w Serwisie.

KONTO – konto Użytkownika prowadzone w Serwisie pod unikatową nazwą (login),
umożliwiające logowanie się do Serwisu oraz składanie deklaracji zakupu w Serwisie Voucherów
jak i zakupu towarów i usług Usługodawców

NEWSLETTER – jest usługą, polegającą na przesyłaniu na wskazany przez odbiorcę Newslettera
adres e-mail zamówionych informacji dotyczących Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie.

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta w Serwisie.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument określający jakie dane osobowe Użytkowników
Serwisu są gromadzone oraz jakie są zasady ich przetwarzania i wykorzystywania przez Spa Apartments.
Dokument określa ponadto zasady dotyczące możliwości wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych
od Firmy"Vegas"
 

VOUCHER – promocyjny Voucher, oferowany Użytkownikom, z udzielonym przez Usługodawcę rabatem na oferowaną Usługę,
podlegający warunkom Serwisu opisanym w Regulaminie oraz warunkom Usługodawcy przedstawionym w Ofercie Promocyjnej.
Voucher ten upoważnia do skorzystania z Usługi na warunkach opisanych w Ofercie Promocyjnej.
Każdy Voucher jest opatrzony niepowtarzalnym numerem oraz kodem weryfikacyjnym.

NUMER VOUCHERA – unikalne oznaczenie Vouchera, będące ciągiem co najmniej 6 znaków.

KOD WERYFIKACYJNY – unikalny kod służący weryfikacji Vouchera.

 

Postanowienia ogólne


Właścicielem Serwisu jest Firma "Vegas" Agnieszka Wojtera. Administrator Serwisu udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu przez osoby korzystającej z usług świadczonych w Serwisie.

Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie następujących usług:

zamieszczanie w Serwisie Ofert Promocyjnych Usługodawców.
Oferty Promocyjne zamieszczane są przez Serwis na zasadach określonych w umowie o współpracy
zawartej pomiędzy Administratorem Serwisu a Usługodawcą;

sprzedaż Voucherów upoważniających do skorzystania z usługi u danego Usługodawcy bądź nabycia oferowanego przez niego towaru. Usługodawcy wskazani w prezentowanych w Serwisie Ofertach Promocyjnych usług lub towarów, świadczą te usługi, sprzedają bądź dostarczają towary wobec nabywców Voucherów.
Sprzedaż Voucherów upoważniających do skorzystania z Ofert Promocyjnych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Firma "Vegas"pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem,
w zakresie nabywania usług i towarów;

sprzedaży w Serwisie towarów i usług bezpośrednio przez Usługodawców,

prowadzenia Konta Użytkownika;

reklamowych. Banery reklamowe zamieszczane są przez Serwis na zasadach określonych w umowie
o współpracy zawartej pomiędzy Administratorem Serwisu a Reklamodawcą.

Kampanie e-mailingowe prowadzone są na zlecenie partnerów handlowych Serwisu na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Administratorem Serwisu a Reklamodawcą;

usługi „Newsletter”;

W przypadku wprowadzenia promocji nie określonych w niniejszym Regulaminie,
Administrator Serwisu określi szczegółowe warunki świadczenia usług promocyjnych w odrębnych regulaminach szczegółowych.

Serwis jest udostępniany przez Firmę "Vegas" za pośrednictwem sieci Internetowej i strony internetowej Serwisu,
jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
Dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW.

Zasady rejestracji w serwisie

Aby dokonać zakupu Voucherów upoważniających do skorzystania z Usług Usługodawcy oraz usług i towarów Usługodawców w Serwisie, Użytkownik powinien utworzyć Konto w Serwisie. Dopuszcza się także możliwość dokonywania zakupów bez dokonywania Rejestracji.

Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię, nazwisko, oraz adres e-mail, a także wybrać miejscowość z listy dostępnych na stronie Serwisu miejscowości,z którego Użytkownik chciałby otrzymywać Newsletter. Podany email zostanie wykorzystany jako login. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się z co najmniej 4 znaków.
Administrator Serwisu może uzależnić Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się w Serwisie, tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail
wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika.

Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora Serwisu o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem.

Konta zakładane w Serwisie są niezbywalne.

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez kontakt e-mailowy wysyłając wiadomość
email na adres biuro@extradeal.com.pl w treści jej podając swoje dane oraz login (adres e-mail)
podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z systemu,
z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie uczestniczy w rozpoczętych przed dezaktywacją konta zakupach
Voucherów na zasadach obowiązujących w związanych z nimi Ofertach Promocyjnych emitowanych w Serwisie.

Sprzedaż Voucherów

Administrator Serwisu sprzedaje za pośrednictwem Serwisu Vouchery na Usługi danego Usługodawcy w ramach Oferty Promocyjnej,upoważniające do skorzystania z usług lub nabycia towarów od tego Usługodawcy.

Administrator Serwisu na podstawie podpisanej z Usługodawcą umowy o współpracy oraz na podstawie przekazanych przez Usługodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia Oferty Promocyjnej, uprawniony jest do zamieszczania Ofert Promocyjnych sprzedaży Voucherów w Serwisie. Vouchery te uprawniają do skorzystania z usługi danego Usługodawcy.

W celu dokonania zakupu Voucherów, Użytkownik zobligowany jest zapoznać się z treścią Oferty Promocyjnej,
zaakceptować jej warunki i Regulamin oraz dokonać zapłaty za nabywany Voucher bądź towar czy usługę.

Użytkownik kupując Voucher zawiera dwie umowy z dwoma odrębnymi podmiotami – z Firmą "Vegas" – dokonując nabycia
Vouchera oraz z Usługodawcą – realizując u niego nabyty w Serwisie Voucher.

Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy "Firmą Vegas"a Użytkownikiem jest nabycie Vouchera zawierającego unikalny numer i kod weryfikacyjny, za określoną cenę wskazaną w treści Oferty Promocyjnej. Voucher upoważnia do skorzystania z usługi, nabycia towaru albo uzyskania zniżki u danego Usługodawcy, który wystawił daną Ofertę Promocyjną w Serwisie.

W przypadku zakupu w Serwisie usług i towarów Usługodawców, Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą. Przedmiotem tej umowy jest towar albo usługa opisana w treści Oferty promocyjnej,  nabywana od Usługodawcy.

Użytkownik wybiera opcję zakupu Vouchera. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu przedstawionego Vouchera.
Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia Vouchera w wybranym przez siebie, oferowanym przez Serwis, systemie płatności.
Treść Oferty Promocyjnej może wskazywać na konieczność poniesienia przez Użytkownika opłat dodatkowych,
które nie zostały wliczone w cenę Vouchera. Takie same czynności wykonuje
Użytkownik dokonujący zakupu towaru albo usługi od Usługodawców.

Zawarcie umowy z Serwisem oraz z Usługodawcą.
Zasady realizacji Voucherów

Po dokonaniu zakupu Vouchera Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wykonanej transakcji, a natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Użytkownik otrzymuje Voucher.
W przypadku zakupu usługi czy towaru Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu towaru lub usługi.

W przypadku gdy w treści Oferty Promocyjnej widnieją dodatkowe opłaty, Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na uiszczenie dodatkowych opłat wymienionych w treści Oferty Promocyjnej.
Oferta Promocyjna zawiera dokładne informacje o dodatkowych opłatach ponoszonych przez
Użytkownika poza ceną jaką płaci za Voucher,
jeżeli Usługodawca przewiduje takie opłaty i jeżeli zostały one wymienione w treści Oferty Promocyjnej, a także informacje o sposobach uiszczania tych opłat, sposobach i krajach dostawy (jeżeli Oferta Promocyjna dotyczy dostarczania towarów),
najtańszej formie dostawy (jeżeli została przewidziana przez Usługodawcę).

Voucher realizowany jest przez jego okaziciela wyłącznie do użytku prywatnego.

Voucher stanowi podstawę do skorzystania z Usługi, która została opisana w Ofercie Promocyjnej.
Użytkownik albo osoba, której Voucher został przekazany do realizacji jest zobowiązana do przedstawienia Vouchera w miejscu jego wykorzystania. Voucher opisany jest przez Spa Apartments unikalnym numerem identyfikacyjnym wraz z kodem weryfikacyjnym. Voucher może być okazany Usługodawcy jako wydruk lub w dowolnej formie elektronicznej
(strona WWW, dokument w przeglądarce telefonu komórkowego, Voucher wyświetlony w aplikacji Kupdeal na telefony komórkowe). Istotne jest by zawierał swój unikalny numer i kod weryfikacyjny bądź kod QR.

Czas wykorzystania zakupionych Voucherów jest ściśle określony. Osoba realizująca Voucher jest zobowiązana do wykorzystania Vouchera w czasie podanym przez Usługodawcę podczas przedstawienia Oferty Promocyjnej w Serwisie.
Po upływie tego terminu Voucher traci ważność.

Realizacja Vouchera odbywa się poprzez przekazanie Usługodawcy numeru Vouchera lub kodu weryfikacyjnego,
którego Voucher dotyczy, w sposób określony przez Usługodawcę zarówno w treści Oferty Promocyjnej jak i na Voucherze.
W chwili przekazania Usługodawcy przez osobę realizującą Voucher jego numeru lub jego kodu weryfikacyjnego,
zawierana jest umowa z Usługodawcą o dostarczenie towaru lub wykonanie usługi na podstawie nabytego Vouchera.
Przedmiot zawieranej umowy pomiędzy osobą realizującą Voucher a Usługodawcą jest określony na Voucherze oraz w treści
Oferty Promocyjnej, w ramach której dany Voucher został nabyty. Dane podmiotu, z którym zawierana jest umowa wskazane są na Voucherze oraz podane w treści Oferty Promocyjnej.

O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie Promocyjnej inaczej, każdy Voucher może zostać użyty tylko raz.
Jeżeli wartość Vouchera nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Usługa nie została w całości zrealizowana,
pozostała różnica w wartości nie podlega zwrotowi.

Voucher zakupiony w Serwisie nie może podlegać sprzedaży innym osobom albo podmiotom gospodarczym.
W przypadku stwierdzenia takiego działania Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Vouchera.

Usługodawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Użytkownika za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością,
wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Usługodawcę. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi (lub zakupu towaru), przy wykorzystaniu Vouchera nabytego w Serwisie, jest Usługodawca. Administrator Serwisu działa wyłącznie jako pośrednik między Usługodawcą a Użytkownikiem, z uwagi na fakt,
że Usługodawca jest wykonawcą Usługi (lub sprzedawcą towaru) i wobec tego jest podmiotem wyłącznie
odpowiedzialnym na świadczone usługi. Administrator Serwisu działając jako pośrednik pomiędzy Usługodawca
a Użytkownikiem nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za działalność związaną z wykonywanym pośrednictwem.

Zasady dokonywania płatności

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

Opłatą pobieraną od Użytkownika Serwisu jest cena, którą uiszcza on za zakup danego Vouchera.
Opłata ta pobiera jest z góry, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy poza ceną Vouchera,
w treści Oferty Promocyjnej są wyliczone opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich uiszczania przez Użytkownika.

Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi operator płatności internetowych,
którego logotyp widnieje podczas dokonywania zakupów w Serwisie.

Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywana odpowiednio – w przypadku płatności przelewem internetowym – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem.

W celu dokonania płatności Użytkownik, powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może zostać niezrealizowana.

Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być
kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail),
zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

Odstąpienie od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu Vouchera, bez podawania przyczyn (o ile wcześniej nie zrealizowali Vouchera w sposób określony w § 5 Regulaminu), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez:
a) przesłanie do Administratota Serwisu na adres email biuro@extradeal.com.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera,
b) przesłanie do Administratora Serwisu na adres siedziby firmy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera,
c) przesłanie jakiekolwiek innego jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną albo pocztową,
 z treści którego wynikać będzie wola odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, w sposób o którym mowa w ust 1 lit a)
konieczne jest wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu Vouchera oraz numeru Vouchera i kodu weryfikacyjnego Vouchera.

W przypadku odstąpienia od umowy w sposób, o którym mowa w ust 1 lit c),
konieczne jest podanie numeru Vouchera, daty otrzymania Vouchera, adresu e-mail użytego do zakupu Vouchera.

W przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, w sposób o którym mowa w ust 1 lit a i c Spa Apartments prześle niezwłocznie Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w składanym oświadczeniu.

Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera biegnie od momentu wygenerowania i otrzymania Vouchera przez Użytkownika.

Odstąpienie od umowy nabycia Vouchera nie jest możliwe po zrealizowaniu Vouchera.

W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko,
co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Administratora Serwisu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera, Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Użytkownika w składanym oświadczeniu.

Prawo odstąpienia od umowy opisane w ust 1 do ust 7 jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Usługodawcy, na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

Osoba, która realizuje Voucher albo dokonuje zakupu towaru czy usługi danego Usługodawcy może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio do Usługodawcy Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed jego upływem tj. w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru albo od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą (w przypadku usług).
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Użytkownika będącego konsumentem z Usługodawcą, strony mają obowiązek zwrócić sobie wszystko co od siebie otrzymały na mocy zawartej umowy. Jeżeli dana Oferta Promocyjna
dotyczyła dostarczenia towaru Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru do Usługodawcy następuje na koszt Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik poniósł dodatkowe koszty względem Usługodawcy opisane w treści Oferty Promocyjnej,
Usługodawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
Użytkownika odpowiada względem Usługodawcy za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Newsletter

Administratorem usługi Newsletter jest Firma "Vegas".

Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie odbiorcy Newslettera zmówionych informacji, którymi są Oferty Promocyjne prezentowane w Serwisie.
Osoba, która jest zainteresowana otrzymywaniem informacji z Ofertami Promocyjnymi wybiera kategorię Ofert Promocyjnych,
które maja być zawarte w Newsletterze.

Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdej osoby posiadającej dostęp do sieci Internetowej
i posiadającej czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej oraz która zapisze się do Newslettera
i wyraziła zgodę na otrzymywanie od Spa Apartments informacji o Ofertach Promocyjnych dostępnych na stronie Serwisu.

Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez:
a) rejestrację na stronie internetowej jako Użytkownika w sposób opisany w § 3 Regulaminu. Newsletter wysyłany jest na adres email podany podczas Rejestracji.

b) w trakcie korzystania z Serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie. Osoby, które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi Newsletter odznaczają, którą kategorią Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie są zainteresowane. Będą wtedy otrzymywały Oferty Promocyjne z tej kategorii;

c) poprzez zapisanie się do usługi na stronie internetowej Serwisu w formularzu specjalnie do tego stworzonym.
Newsletter wysyłany jest na adres email podany w formularzu. Osoby, które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi Newsletter odznaczają, którą kategorią Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie są zainteresowane. Będą wtedy otrzymywały Oferty Promocyjne z tej kategorii.

Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany adres e-mail.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługi Newslettera zostaje zawarta pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez odbiorcę Newslettera. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Odbiorca Newlsttera może zrezygnować z otrzymywania Newslettera z Ofertami Promocyjnymi prezentowanymi w Serwisie
i wypowiedzieć umowę na korzystanie z usługi w trybie natychmiastowym w każdym czasie jej trwania, poprzez przesłanie
do Administratora Serwisu na adres e-mail biuro@extradeal.com.pl oświadczenia o rezygnacji z usługi.

Reklamacje

Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu albo usług świadczonych bezpośrednio przez Administratora Serwisu Klienci mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail biuro@extradeal.com.pl,


Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania Serwisu, braku dostarczenia Vouchera lub jego błędnego wygenerowania,
nieprawidłowości danych wskazanych w Ofertach Promocyjnych (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Vouchera, dane Usługodawcy, okres ważności Oferty Promocyjnej). Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator Serwisu zwróci się do
składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 Spa Apartments rozpoznaje reklamację, o której mowa w ust 1 w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty jej otrzymania przez Administratora Serwisu a w przypadku o którym mowa w ust 2 od daty otrzymania przez Administratora Serwisu uzupełnienia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub adres e-mail podany w reklamacji w przypadku, gdy reklamację składa osoba nie będąca Użytkownikiem.
Administrator Serwisu może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację Klienta.

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie opisanym w Ofercie Promocyjnej,
dotyczące sprzedaży towaru lub wykonania usługi wynikającej z zawartej z Usługodawcą umowy, należy zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy na dane podane w Ofercie Promocyjnej.
W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, bezpośrednio do Administrator Serwisu, reklamacja ta zostaje przekazana do Usługodawcy. Przesyłając reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę, należy wskazać numer Vouchera lub jego kod weryfikacyjny oraz adres e-mail, przypisany do Konta. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie ponosi Usługodawca.

Ochrona danych osobowych

Korzystając z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę "Vegas"Agnieszka Wojtera jego danych osobowych zgodnie zustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Firma "Vegas" Agnieszka Wojtera

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte zostały w Polityce Prywatności,
która stanowi integralną część Regulaminu.

Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line, są przekazywane operatorowi płatności internetowych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności przez tego operatora. Następuje ono na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych:

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez operatora płatności za nabywane Vouchery w Serwisie,
b) dzieje się to niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika sposobu dokonania płatności.

Kontrola treści umieszczanych w Serwisie
Administrator Serwisu ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z rzeczywistością, Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.
W przypadku gdy Administrator Serwisu na wskutek dostrzeżonych nieprawidłowości będzie zmuszony do poprawienia zaistniałego błędu, pomyłki, nieścisłości lub przeoczenia w trakcie trwającej już prezentacji Oferty Promocyjnej, Użytkownicy którzy nie zaakceptują nowych warunków realizacji zakupionej Usługi, przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych do Administrator Serwisu z tytułu zapłaty za Voucher. Administrator Serwisu przesyła do Użytkowników informację o zmianach w warunkach Oferty Promocyjnej. Użytkownik który nie akceptuje nowych warunków Oferty Promocyjnej w ramach której nabył Voucher, może odstąpić od umowy zakupu Vouchera. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy przesłać na adres e-mail biuro@extradeal.com.pl, podając numer Vouchera albo jego kod weryfikacyjny i powołać się na otrzymaną zmianę warunków Oferty Promocyjnej. Odstąpienie powinno być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora Serwisu odstąpienia od umowy przez Użytkownika. Użytkownikowi, w przypadku dokonania zwrotu ceny za Voucher, nie przysługuje możliwość realizacji Vouchera u Usługodawcy zgodnie z pierwotnymi, błędnie, mylnie lub nieprecyzyjnie podanymi warunkami lub informacjami.
Zakazane jest dostarczane przez osoby korzystające z usług świadczonych w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Zmiany Regulaminu

Administrator Serwisu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu.
Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administrator Serwisu , który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i poinformowania Użytkowników oraz osoby korzystające z Serwisu o zmianach, z zastrzeżeniem, że prezentowane Oferty Promocyjne, do których przystąpiła już część Użytkowników,
prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.

W przypadku gdy Użytkownik oraz osoba korzystająca z Serwisu nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu,
może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Administratora Serwisu
w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt z Administrator Serwisu

Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w Serwisie.

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora Serwisu w ramach prowadzonego Serwisu będą rozstrzygane według przepisów prawa polskiego przez właściwe polskie sądy powszechne.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne,
pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 luty 2016 r.